Wczytuję dane...
Regulamin Facebook

REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOK


§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest sklephorman.pl

2. Obsługę techniczną Konkursu zapewnia sklephorman.pl

3. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do konkursu.

4. Konkurs organizowany jest w dniu 5.03.2016 do 20.03.2016

5. Uczestniczyć w Konkursie nie mogą osoby niepełnoletnie,niepoczytalne

pracownicy lub współpracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin, osoby wchodzące w skład Komisji, a także członkowie ich najbliższych rodzin, pracownicy lub współpracownicy Zleceniodawcy oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

6. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 5, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą.

7.Laureat konkursu może brać udział w kolejnych konkursach, a także może zostać ich laureatem, chyba że Organizator wyraźnie nie wyrazi na to zgody ogłaszając kolejny konkurs.

§2 Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne. Osoby, które w dniu 5.03.2016 roku mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie tylko pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody ich przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie. Za osoby, które w dniu 20.03.2016 roku nie mają zdolności do czynności prawnych uczestniczą w Konkursie ich przedstawiciele ustawowi.

2. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zalogowanie się przez osobę biorącą udział w Konkursie (zwaną dalej „Uczestnikiem”) na Stronie Konkursowej. Uczestnik przystępując do Konkursu składa także oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora oraz Operatora Technicznego jego danych osobowych w celach związanych z organizacją Konkursu. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r., nr 133, poz. 883 ze zmianami).

3. Przystępując do Konkursu Uczestnik lub jego przedstawiciel ustawowy składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz że wyraża zgodę na jego treść i akceptuje jego warunki.

4. Uczestnikom zostanie zaprezentowane zadanie konkursowe, które zostanie podane na stronie konkursu. Instrukcje oraz informacja o czasie przysługującym Uczestnikom na odpowiedź będą publikowane na Stronie Konkursowej.

5. Zadaniem Uczestnika jest zalogowanie się na Stronie Konkursowej jako Uczestnik Konkursu, a następnie przesłanie za pośrednictwem wskazanego na Stronie Konkursowej adresu email w jak najkrótszym czasie swojego zgłoszenia spełniającego warunki podane na Stronie Konkursowej.

6. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, Organizator i Operator Techniczny powołają trzyosobową Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora oraz Operatora Technicznego. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

7. Decyzję o wygranej podejmuje Organizator za pośrednictwem Komisji Konkursowej.

8. Nagrody są przyznawane przez Komisję Konkursową

§3 Dane osobowe

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora do celów związanych z realizacją niniejszego konkursu. Organizator będzie miał prawo udostępnić te dane osobom i podmiotom współpracującym przy realizacji konkursu w celu: (I) realizacji konkursu, (II) wyłonienia zwycięzców konkursu, (III) doręczenia nagród, (IV) zebrania opinii od uczestników o przeprowadzonym konkursie, (V) wysyłania e-mailem lub/i SMS-em informacji związanych z konkursem. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§4 Nagrody

1. Nagrodą jest za 1 miejsce : Pilot Hormann - wskazanego na stronie konkursowej. 

2. Organizator przekazuje na cele konkursu ww nagrodę.

3. Organizator po wyłonieniu Laureatów Konkursu zawiadamia ich wysyłając informację pod adres email z którego zostały wysłane odpowiedzi. Informacja o wygranej zostanie też opublikowana w serwisie Facebook na stronie sklephormann.pl Laureaci zostaną poproszeni o mailowe poświadczenie gotowości objęcia nagrody w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji zawiadamiającej o wygranej.

4. W przypadku nieotrzymania poświadczenia we wskazanym powyżej terminie Komisja wyłoni na kolejnym posiedzeniu następnych laureatów.

Warunkiem wydania Nagrody jest poinformowanie Organizatora przez Laureata w terminie do 2 dni od momentu otrzymania informacji o wygranej danych adresowych, pod które ma być dostarczona przesyłka z nagrodą.

5. O przyznaniu Nagrody Laureaci zostaną zawiadomieni najpóźniej w terminie do 2 dni od momentu przyznania przez Komisję Nagrody.

6. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator uprawniony będzie do przyznania takiej nagrody Uczestnikowi, który zajmował kolejne miejsce w Konkursie.

7. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za którąkolwiek z Nagród ani zamiany jej na inną nagrodę.

8. Po zweryfikowaniu wyników konkursu zostaną one zamieszczone na stronie www.facebook.com/Sklep-Hormann-1401575320057723/ w serwisie Facebook.com.

§5 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora konkursu.

2. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem http://sklephormann.pl/_cms/view/-1/Kontakt.html  Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 7 dni roboczych.

3. Niniejszy regulamin jest do wglądu w siedzibie Organizatora konkursu oraz na stronie internetowej www.facebook.com/Sklep-Hormann-1401575320057723/  w serwisie Facebook.com.

4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacja przez uczestnika regulaminu konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. Uczestnik konkursu, który nie spełni warunków określonych w regulaminie traci prawo do ewentualnej nagrody.

5. Niniejszy konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.

6. Wszelkie sprawy wynikłe z tytułu wzajemnych zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Międzychodzie.

7. Konkurs może zostać odwołany bez podania przyczyny.

8. Organizator ma prawo zmienić regulamin w czasie konkursu, jednak zmiana nie może wpływać na przebieg konkursu.